Regulamin serwisu internetowego Ticku.app

wersja z dnia 19 maja 2020

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego Ticku.app Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

VII. Własność intelektualna

VIII. Odpowiedzialność

IX. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.ticku.app oraz https://www.ticku.app/ prowadzony jest przez SKYRISE.TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797125, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 9542741996, REGON: 243196124, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@ticku.app
2. Serwis https://ticku.app/ stanowi system służący do zdalnego ćwiczenia i robienia testów sprawdzających, który działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w usłudze SaaS przez Serwis www.ticku.app, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.ticku.app, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Kodeksu cywilnego;

b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

c) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta Nauczyciela.
2. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem w postaci adresu e-mail do kontaktu) oraz poufnym hasłem Nauczyciela, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Nauczyciela. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
3. OPROGRAMOWANIE – aplikacja dostarczona przez Operatora. Korzystanie z Oprogramowania jest możliwe za pośrednictwem Serwisu – w przypadku Nauczyciela oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej - w przypadku Ucznia
4. NAUCZYCIEL - Użytkownik korzystający z Oprogramowania, który założył Konto w Serwisie.
5. UCZEŃ – Użytkownik korzystający z Oprogramowania w postaci aplikacji mobilnej.
6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
7. SAAS - („Software as a Service” czyli „Oprogramowanie jako usługa”) usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z aplikacją poprzez interfejs przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej.
8. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.ticku.app, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy w szczególności w celu konfiguracji Oprogramowania, z którego korzystanie jako z e-usługi świadczonej przez Operatora możliwe jest w modelu SaaS.
9. USŁUGODAWCA, OPERATOR – SKYRISE.TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS: 0000797125, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń:ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 9542741996, REGON: 243196124
10. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:


a) Oprogramowanie w tym prowadzenie Konta Nauczyciela umożliwiającego:

• zdalny dostęp do panelu z zadaniami,

• tworzenie zadań dla uczniów oraz testów sprawdzających z użyciem plików JPG i PNG oraz krótkich informacji opisowych,

• wygenerowanie linku, który należy wysłać uczniom dowolnym kanałem komunikacji, który umożliwia uczniom dostęp do zadań i testów (wysyłanie linku dzieje się POZA SYSTEMEM ticku.app)

• odebranie i sprawdzenie nadesłanych przez uczniów odpowiedzi i naniesienie poprawek z użyciem prostego edytora

• wystawienie oceny lub przygotowanie informacji zwrotnej na zadanie/ test przesłany przez ucznia

• odesłanie sprawdzonej pracy uczniowi

b) Oprogramowania w postaci aplikacji mobilnej, która umożliwia Uczniowi:

• otworzenie linku przesłanego przez Nauczyciela,

• uzupełnianie zadań i testów wysyłanych przez Nauczyciela,

• podpisanie testu swoim numerem w dzienniku i odesłanie zadania lub testu Nauczycielowi

• odebranie informacji zwrotnej od Nauczyciela i przejrzenie naniesionych przez niego poprawek

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych, jednak tylko w ramach aplikacji dla Nauczyciela. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów. Części serwisu, z których korzystają Uczniowie, nie zawierają treści reklamowych.

4. Wraz z rozwojem Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzenia płatnych Usług Elektronicznych.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest bezpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Oprogramowania zawierana jest na czas nieoznaczony. Informacje o funkcjonalnościach Oprogramowania oraz zasadach jego wykorzystania dostępne są na stronie Serwisu.
3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystanie z Oprogramowania jest zawierana:a) w przypadku Ucznia z chwilą instalacji aplikacji mobilnej umożliwiającej korzystanie z Oprogramowania.b) przez Nauczyciela z chwilą założenia Konta oraz akceptacji Regulaminu Serwisu.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za modyfikacje funkcjonalności Oprogramowania wprowadzone przez niego w związku z konfiguracją Oprogramowania.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:a) w przypadku Ucznia:

i. urządzenie mobilne z system Android wersja 5.0 lub nowsza z dostępem do Internetu,

ii. dostęp do aparatu fotograficznego urządzenia

iii. dostęp do plików na urządzeniu (wyłącznie w celu umożliwiania wgrania do aplikacji zdjęć przez Ucznia)

b) w przypadku Nauczyciela:

i. komputer lub urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu, z tym że Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania funkcji sprawdzania pracy na urządzeniu mobilnym,

ii. dostęp do poczty elektronicznej,

iii. przeglądarka internetowa – rekomendowana przeglądarka to Google Chrome,

iv. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript


6. Użytkownik-Nauczyciel posiada limit pamięci w Oprogramowaniu, który wynosi 500 MB (przestrzeń dyskowa). Z chwilą wykorzystania przestrzeni dyskowej, Nauczyciel ma możliwość archiwizacji danych – pobrania danych na własny nośnik danych oraz usunięcie zarchiwizowanych danych w celu zwolnienia zajętej przestrzeni dyskowej.

7. Z chwilą usunięcia określonych danych przez Nauczyciela, te same dane zostają usunięte także z aplikacji mobilnej ucznia. Podobnie, jeśli Użytkownik - Uczeń usunie aplikację mobilną ze smartfona, traci wszystkie zapisane w aplikacji dane. W tym drugim przypadku nie powoduje to jednak usunięcia danych w aplikacji nauczyciela.
8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Oprogramowania oraz z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
9. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z obcego oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
10. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
11. Użytkownik obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
12. Usługodawca zastrzega prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Oprogramowania, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do momentu wyjaśnienia kwestii naruszeń.
13. Nauczyciel jest zobowiązany do odebrania zgód na przetwarzanie danych osobowych Uczniów korzystających z Oprogramowania, którzy nie ukończyli 16 roku życia, od ich prawnych opiekunów.

V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:


a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (korzystanie z Oprogramowania/Konta).b) Użytkownik może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ticku.app Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 1 dnia od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia) poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail nauczyciela użyty jako login do aplikacji ticku.app.

d) Uczeń rozwiązuje umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wypowiedzenia w chwilą usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia.e) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
3. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci korzystania z Oprogramowania, Usługodawca usuwa wszystkie dane Użytkownika.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:


a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ticku.appb) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
2. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

VII. Własność intelektualna

1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony (w tym Oprogramowanie) zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ticku.app oraz https://ticku.app/ (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich oraz dozwolonego użytku) korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością SKYRISE.TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 9542741996, REGON: 243196124. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.ticku.app, bez zgody Usługodawcy.


2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.ticku.app stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Użytkownik przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VIII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:


a) wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Użytkownika,b) problemów z działaniem serwisu wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),c) problemów związanych z wykorzystaniem Usługi Elektronicznej do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu,d) rozsyłaniem SPAM’u,e) funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,f) blokadą Usługi Elektronicznej z przyczyn określonych w Regulaminie,g) działaniem siły wyższej.
3. Siła wyższa, o której mowa w pkt 2 lit. g) niniejszego rozdziału to zdarzenie niezależne od Użytkownika lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej.
4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.
3. O zmianach Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej przez niego wskazany lub za pośrednictwem jego Konta.
4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału.


6. Sądowe rozstrzyganie sporów:


a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.


7. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Bądź na bieżąco z Ticku!

599 zł

399 zł

-13%

-17%

-20%

Zostaw nam swój e-mail, jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami w Ticku